ข่าวสาร

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เมื่อวันที่: 13 มี.ค. 2558


ประวัติความเป็นมา

สำนักสวัสดิการและกิจการพิเศษ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2548 จากผลการประชุม ของสภาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2545/11 ดังปรากฏหลักฐาน ในหนังสืออธิการบดี ที่ วนช. 111/223 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2545 ถึงปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ต่อมาทบวงมหาวิทยาลัย โดยรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์สงคราม เหลืองทองคำ) ได้มีหนังสือที่ ทม 0207/8972 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2545 แจ้งเรื่องการจัดตั้งสำนักสวัสดิการและกิจการพิเศษ ว่า ทบวงมหาวิทยาลัยได้รับทราบการจัดตั้ง สำนักสวัสดิการและกิจการพิเศษ ของวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่แล้ว และขอให้วิทยาลัยฯ ดำเนินการขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดในส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่โครงการจัดการศึกษาและโครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยฯ  

-  ปีการศึกษา 2551 ได้ย้ายฝ่ายอาคารและสถานที่ เข้ามาอยู่ในการกำกับดูแลของสำนักสวัสดิการและกิจการพิเศษ ทั้งนี้สำนักสวัสดิการและกิจการพิเศษอยู่ในความดูแลของอาจารย์ชฎิลรัตน์ อัศววิวัฒน์พงศ์ ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการและกิจการพิเศษ ทางสำนักสวัสดิการฯจึงได้จัดโครงสร้างการบริหารงานใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานภายในสำนัก โดยแบ่งเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายการเงินและพัสดุ, ฝ่ายภูมิทัศน์, ฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, และฝ่ายอาคารและสถานที่

-  ปีการศึกษา 2552 สำนักสวัสดิการและกิจการพิเศษ ได้ทำการปรับปรุงพื้นที่การทำงานโดยนำฝ่ายงานบริการ 3 ฝ่าย คือฝ่ายภูมิทัศน์, ฝ่ายอาคารและสถานที่ และฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อยู่รวมกัน ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ห้อง 010207 และฝ่ายการเงินยังคงที่เดิม อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1  

-  ปีการศึกษา 2555 ได้มีการจัดการบริหารการทำงานของฝ่ายบริการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยตรง คือฝ่ายกองทุนเพื่อการศึกษาได้เปลี่ยนย้ายสถานที่การทำงานจากชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ลงมาอยู่ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิกาบดี ห้องเดียวกับฝ่ายการเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและผู้ปกครอง ที่มาติดต่อโดยตรง

ดังนั้น สำนักสวัสดิการและกิจการพิเศษ ซึ่งประกอบไปด้วย ฝ่ายการเงินและพัสดุ ฝ่ายภูมิทัศน์ ฝ่ายกองทุนเพื่อการศึกษา และฝ่ายอาคารและสถานที่ มุ่งมั่นที่จะเป็นหน่วยงานการให้บริการและพัฒนางาน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

  วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง สำนักสวัสดิการและกิจการพิเศษ ซึ่งเป็นหน่วยงานสายสนับสนุนวิชาการ ประกอบด้วย
(1) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านบริการ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อให้เกิดความสะดวก เน้นการบริการในระบบ One-Stop Service ในลักษณะของการให้ข้อมูลข่าวสารและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อให้เกิดความประทับใจในการให้บริการ
(2) เพื่อสร้างและบูรณาการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้สวยงามและร่มรื่น สร้างความประทับใจ ต่อผู้รับบริการ
(3) เพื่อทำหน้าที่ให้บริการซ่อมบำรุงอาคารและระบบอุปกรณ์ อาคาร ตลอดจนภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงดูแลด้านความสะอาด การอนุรักษ์พลังงาน
(4) เพื่อดำเนินงานทางด้านกิจการพิเศษตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย


 

Rating (Votes: )   
    ความคิดเห็น (0)        ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้