สำนักสวัสดิการและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

อบรม การบูรณาการคุณธรรมและจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รุ่นที่ 12
Thursday, 04.30.2015, 08:22am (GMT)

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม จะได้จัดอบรมหลักสูตร "การบูรณาการคุณธรรมและจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ" รุ่นที่ 12  ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 - 16.00 น. ให้กับครู คณาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด ประมาณ 1,500  - 16,00 คน โดยมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ให้การสนับสนุนด้านอาคารและสถานที่
ณัฏฐพงศ์ วิงวอน


Copyright © 2014 North-Chiang Mai University. All rights reserved.