ข่าวสารและกิจกรรม

อบรม การบูรณาการคุณธรรมและจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รุ่นที่ 12

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม จะได้จัดอบรมหลักสูตร "การบูรณาการคุณธรรมและจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ" รุ่นที่ 12

Read More