งานบริการ

งานซ่อมบำรุงที่ฝ่ายรับผิดชอบ แบ่งออกเป็น หมวด ดังนี้
1.  งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า
2.  งานซ่อมบำรุงประปา
3.  งานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
4.  งานซ่อมบำรุงงานไม้และอลูมิเนียม
5.  งานซ่อมบำรุงระโทรศัพท์
6.  งานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ห้องเรียน
7.  งานซ่อมบำรุงอื่น ๆ 

ระเบียบและแนวปฏิบัติ การให้บริการงานซ่อมบำรุง การให้บริการงานอาคารและสานที่

ฝ่ายอาคารและสถานที่ สำนักสวัสดิการและกิจการพิเศษ

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่