งานบริการ

งานขอใช้อาคารและสถานที่


ฝ่ายอาคารและสถานที่ มีหนาที่ในการให้บริการจัดสรรสถานที่และอุปกรณ์เพื่อให้บริการ แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 
ตามระเบียบการขอใช้สถานที่  ดังนี้
ก.งานบริการสถานที่และเครื่องเสียง
รายละเอียดการให้บริการ                                                                                                            
1. ให้แจ้งขอใช้ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ สำหรับการจัดห้องประชุม ไม่เกิน 100 ที่นั่ง                                            
2. ให้แจ้งขอใช้ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ สำหรับการจัดห้องประชุม ไม่เกิน 500 ที่นั่ง                                        
3. ให้แจ้งขอใช้ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ สำหรับการจัดห้องประชุม ไม่เกิน 1,500 ที่นั่ง         
4. ให้แจ้งขอใช้ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ สำหรับการงานจัดสถานที่ภายนอกที่ไม่ใช่ห้องประชุมหลัก            
5. งานบริการเครื่องเสียง (ให้แจ้งขอใช้ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ) ในกรณีที่ขอใช้เฉพาะเครื่องเสียง                                         
หมายเหตุ
1. ฝ่ายอาคารฯ จะให้บริการตามลำดับเอกสารที่อนุมัติแล้วเท่านั้น และการจัดสถานที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันงาน วัน 
(ยกเว้นการใช้สถานที่เดียวกันต่อเนื่องโดยไม่เว้นวันจัด)
2. ผู้ขอรับบริการต้องมีแบบผังการจัดสถานที่แนบมาพร้อมกับเอกสารหรือเข้าร่วมการจัดสถานที่พร้อมกับฝ่ายอาคารฯในวันที่กำหนด
3. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดสถานที่ (ที่นอกเหนือจากข้อ 2) ให้แจ้งฝ่ายอาคารฯจะดำเนินการก่อนวันงาน วัน
4. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดสถานที่ ในวันจริงของงาน ฝ่ายอาคารฯจะไม่ทำการปรับเปลี่ยนให้ 
(ยกเว้นมีกรณีฉุกเฉินเมื่อมีการปรับเปลี่ยนฝ่ายอาคารฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในด้าน ความสวยงามและความพร้อม อาทิเช่น เครื่องฉายภาพ เครื่องเสียง เป็นต้น)
ข.การขอใช้พื้นที่ภายในอาคารศูนย์ประชุมนานชาติ เฉลิมเพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
หน่วยงานใดที่มีความประสงค์จะใช้พื้นที่ภายในอาคารศูนย์ประชุมนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จะต้องดำเนินการ ดังนี้
1. ทำบันทึกข้อความเสนอต่ออธิการบดี โดยผ่านฝ่ายอาคารและสถานที่ เพื่อให้อธิกาบดีพิจารณาอนุมัติให้ใช้พื้นที่ได้ ก่อนการจัดงาน ไม่น้อยกว่า 30 วันทำการ
2. หลังจากที่อธิการบดีอนุมัติให้ใช้พื้นที่แล้วผู้ขอใช้จะต้องทำการประสานงานกับฝ่ายอาคารและสถานที่เพื่อจัดเตรียมสถานที่ร่วมกัน
3. ฝ่ายอาคารและสถานที่มีหน้าที่จัดหาและจัดเตรียมอุปกรณ์ให้ตามที่ร้องขอเท่านั้น

ระเบียบการใช้อาคารหอประชุม
ห้องประชุม และพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของฝ่ายอาคารและสถานที่ ได้แก่
1. ห้องประชุมชวสินธุ์ 
2. ห้องประชุม 010307
3. โถงกิจกรรมชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
4. ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคาร 3
5. ห้องประชุมรัฐมนตรี
6.  ลานสุนทรี
7.  พื้นที่บริเวณโรงอาหาร
8.  สนามบาสเกตบอล
9. พื้นที่ภายในศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
10. พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ทั้งหมด ยกเว้นสนามฟุตบอล